Willcox & Gibbs Needles

<Prev> <Back to text> <Next>W&G needles #4, #3-1/2, #3, #2, #1, and #0
 Willcox & Gibbs Needles w_g_needles.jpg.html groz-beckert.jpg.html


<Prev> <Back to text> <Next>