Willcox & Gibbs Needles

<Prev> <Back to text> <Next>W&G needles #4, #3-1/2, #3, #2, #1, and #0
 Willcox & Gibbs Needles A592642-wiring-08.jpg.html w_g_needles_zoom.jpg.html


<Prev> <Back to text> <Next>